اهداف:

– بررسی تقاضاهای رسیده و اخذ تصمیم در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

– بازنگری و اصلاح آیین نامه فرصت مطالعاتی

ترکیب اعضاء:

– رئیس دانشگاه

– معاون پژوهش و فناوری

– معاون آموزشی

– مدیر امور پژوهش

تشکیل جلسات:

در طی سال کمیته فرصت مطالعاتی برحسب ضرورت تشکیل می گردد.

keyboard_arrow_up